–  Odnośniki do Starego Testamentu w "Poemacie Boga-Człowieka"  –


KSIĘGA RODZAJU 

KSIĘGA WYJŚCIA 

KSIĘGA KAPŁAŃSKA 

KSIĘGA LICZB 

KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA 

KSIĘGA JOZUEGO 

KSIĘGA SĘDZIÓW 

KSIĘGA RUT 

1 KSIĘGA SAMUELA 

2 KSIĘGA SAMUELA 

1 KSIĘGA KRÓLEWSKA 

2 KSIĘGA KRÓLEWSKA 

1 KSIĘGA KRONIK 

2 KSIĘGA KRONIK 

KSIĘGA EZDRASZA 

KSIĘGA NEHEMIASZA 

KSIĘGA TOBIASZA 

KSIĘGA JUDYTY 

KSIĘGA ESTERY 

1 KSIĘGA MACHABEJSKA 

2 KSIĘGA MACHABEJSKA 

KSIĘGA HIOBA 

KSIĘGA PSALMÓW 

KSIĘGA PRZYSŁÓW 

KSIĘGA KOHELETA 

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI 

KSIĘGA MĄDROŚCI 

MĄDROŚĆ SYRACHA 

KSIĘGA IZAJASZA 

KSIĘGA JEREMIASZA 

KSIĘGA BARUCHA 

KSIĘGA EZECHIELA 

KSIĘGA DANIELA 

KSIĘGA OZEASZA 

KSIĘGA JONASZA 

KSIĘGA MICHEASZA 

KSIĘGA HABAKUKA 

KSIĘGA SOFONIASZA 

KSIĘGA AGGEUSZA 

KSIĘGA ZACHARIASZA 

KSIĘGA MALACHIASZA 

 

1 Zob. Rozważania różańcowe, str. 220-223. 

2 Zob. też: Rozważania różańcowe, str. 224-226.