–   Ewangelia wg św. Łukasza   –

Rozdziały:

123456789101112131415161718192021222324


20

Pytanie o władzę [Vt-6,11]

1 Pewnego dnia, kiedy nauczał lud w świątyni i głosił Dobrą Nowinę, podeszli arcykapłani i uczeni w Piśmie wraz ze starszymi

2 i zapytali Go: «Powiedz nam, jakim prawem to czynisz albo kto Ci dał tę władzę?»

3 Odpowiedział im: «Ja też zadam wam pytanie. Powiedzcie Mi:

4 Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi?»

5 Oni zastanawiali się i mówili między sobą: «Jeśli powiemy: "Z nieba", zarzuci nam: "Dlaczego nie uwierzyliście mu?"

6 A jeśli powiemy: "Od ludzi", cały lud nas ukamienuje, bo jest przekonany, że Jan był prorokiem».

7 Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą, skąd pochodził.

8 Wtedy Jezus im rzekł: «To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię».

 

Przypowieść o przewrotnych rolnikach [Vt-6,11]

9 I zaczął mówić do ludu tę przypowieść: «Pewien człowiek założył winnicę, oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał na dłuższy czas.

10 W odpowiedniej porze wysłał sługę do rolników, aby mu oddali jego część z plonu winnicy. Lecz rolnicy obili go i odesłali z niczym.

11 Ponownie posłał drugiego sługę. Lecz i tego obili, znieważyli i odesłali z niczym.

12 Posłał jeszcze trzeciego; tego również pobili do krwi i wyrzucili.

13 Wówczas rzekł pan winnicy: "Co mam począć? Poślę mojego syna ukochanego, chyba go uszanują".

14 Lecz rolnicy, zobaczywszy go, naradzali się między sobą mówiąc: "To jest dziedzic, zabijmy go, a dziedzictwo stanie się nasze".

15 I wyrzuciwszy go z winnicy, zabili. Co więc uczyni z nimi właściciel winnicy?

16 Przyjdzie i wytraci tych rolników, a winnicę da innym». Gdy to usłyszeli, zawołali: «Nie, nigdy!»

17 On zaś spojrzał na nich i rzekł: «Cóż więc znaczy to słowo Pisma: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła?

18 Każdy, kto upadnie na ten kamień, rozbije się, a na kogo on spadnie, zmiażdży go».

19 W tej samej godzinie uczeni w Piśmie i arcykapłani chcieli koniecznie dostać Go w swoje ręce, lecz bali się ludu. Zrozumieli bowiem, że przeciwko nim skierował tę przypowieść.

 

Sprawa podatku [Vt-6,13]

20 Śledzili Go więc i nasłali na Niego szpiegów. Ci udawali pobożnych i mieli podchwycić Go w mowie, aby Go wydać zwierzchności i władzy namiestnika.

21 Zapytali Go więc: «Nauczycielu, wiemy, że słusznie mówisz i uczysz, i nie masz względu na osobę, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.

22 Czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie?»

23 On przejrzał ich podstęp i rzekł do nich:

24 «Pokażcie Mi denara. Czyj nosi obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara».

25 Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

26 I nie mogli podchwycić Go w żadnym słowie wobec ludu. Zmieszani Jego odpowiedzią, zamilkli.

 

Sprawa zmartwychwstania [Vt-6,13]

27 Wówczas podeszło do Niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go

28 w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu..

29 Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie.

30 Wziął ją drugi,

31 a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci.

32 W końcu umarła ta kobieta.

33 Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».

34 Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą.

35 Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.

36 Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.

37 A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba.

38 Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

39 Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrześ powiedział»,

40 bo już o nic nie śmieli Go pytać.

 

Mesjasz Synem Bożym [Vt-6,15]

41 Natomiast On rzekł do nich: «Jak można twierdzić, że Mesjasz jest synem Dawida?

42 Przecież sam Dawid mówi w Księdze Psalmów: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,

43 aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek pod Twoje stopy.

44 Dawid nazywa Go Panem: jak zatem może On być [tylko] jego synem?»

 

Ostrzeżenie przed uczonymi w Piśmie [Vt-6,15]

45 Gdy cały lud się przysłuchiwał, rzekł do swoich uczniów:

46 «Strzeżcie się uczonych w Piśmie, którzy z upodobaniem chodzą w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.

47 Objadają oni domy wdów i dla pozoru długo się modlą. Ci tym surowszy dostaną wyrok».