–   Ewangelia wg św. Mateusza   –

Rozdziały:

1 2345678910111213141516171819202122232425262728


24

MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA

Zniszczenie świątyni [Vt-6,15]

1 Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, podeszli do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowle świątyni.

2 Lecz On rzekł do nich: «Widzicie to wszystko? Zaprawdę, powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».

3 [Vt-6,15] A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: «Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?»

 

Początek boleści [Vt-6,15]

4 Na to Jezus im odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł.

5 Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą.

6 Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec!

7 Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi.

8 Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści.

 

Prześladowanie uczniów [Vt-6,15]

9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, z powodu mego imienia.

10 Wówczas wielu zachwieje się w wierze; będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić.

11 Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą;

12 a ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu.

13 Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

14 A ta Ewangelia o królestwie będzie głoszona po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. I wtedy nadejdzie koniec.

 

Znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy [Vt-6,15]

15 Gdy więc ujrzycie "ohydę spustoszenia", o której mówi prorok Daniel, zalegającą miejsce święte - kto czyta, niech rozumie -

16 wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry!

17 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi, by zabrać rzeczy z domu.

18 A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.

19 [JK] Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni!

20 A módlcie się, żeby ucieczka wasza nie wypadła w zimie albo w szabat.

21 Będzie bowiem wówczas wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nigdy nie będzie.

22 Gdyby ów czas nie został skrócony, nikt by nie ocalał. Lecz z powodu wybranych ów czas zostanie skrócony.

 

Przyjście Chrystusa [Vt-6,15]

23 Wtedy jeśliby wam kto powiedział: "Oto tu jest Mesjasz" albo: "Tam", nie wierzcie!

24 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych.

25 Oto wam przepowiedziałem.

26 Jeśli więc wam powiedzą: "Oto jest na pustyni", nie chodźcie tam!; "Oto wewnątrz domu", nie wierzcie!

27 Albowiem jak błyskawica zabłyśnie na wschodzie, a świeci aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

28 Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą

29 [Vt-6,15] Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte

30 Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą.

31 Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego.

 

Przykład z drzewa figowego [Vt-6,15]

32 A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo! Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato.

33 Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

34 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie

35 Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.

 

Nieznany czas przyjścia [Vt-6,15]

36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec.

37 A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

38 Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki,

39 i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

40 Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony.

41 Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

 

Potrzeba czujności [Vt-6,15]

42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie.

43 A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu.

44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

 

Przypowieść o słudze wiernym i niewiernym [Vt-6,15]

45 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność?

46 Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności.

47 Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.

48 Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: "Mój pan się ociąga",

49 i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami,

50 to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.

51 Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.